Arysta

ADJUVANTIA

Silwet Gold is een super-uitvloeier op basis van organische silicone. Het verhoogt de werking van gewasbeschermingsmiddelen door:

– Verlagen van de oppervlaktespanning
– Verbetering van de bladbedekking
– Snelle en gelijkmatige verdeling van het middel
– Verbeterde indringing van het middel
– Vermindering van de hoeveelheid spuitvloeistof
– Verhogen van de regenvastheid

Belangrijke kenmerken
  • Super-uitvloeier die de werking gewasbeschermingsmiddelen verbetert
  • Betere werking door  snelle en gelijkmatige bladbedekking
  • In vele gewassen inzetbaar
Overzicht

Gebruik: Uitvloeier

Werkzame stof: 80% heptamethyltrisiloxaan

Formulering: vloeistof

Toelatingsnummer: 14657N

Gewassen: Aardappelen, wintertarwe, koolgewassen, uien, prei, bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen, vaste planten

Verpakking: 12 x 1 kg

Opslag condities: Bewaren in originele verpakking.Verpakkingen goed gesloten bewaren op een droge, koele en goed geventileerde plaats. Opslaan in een ruimte die alleen toegankelijk is voor bevoegden. Niet blootstellen aan direct zonlicht.

Toelatingen (gewassen)
 

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als uitvloeier voor toevoeging aan de spuitvloeistof van gewasbeschermingsmiddelen.

Gewas Te bestrijden organisme Dosering (middel) per toepassing Maximale aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden Minimum interval tussen toepassingen in dagen Veiligheids-termijn in dagen
Aardappelen 150 ml/ha
Wintertarwe 100 ml/ha
Koolgewassen 100-150 ml/ha
Uien 100-150 ml/ha
Prei 100-150 ml/ha
Bloemisterij-gewassen 0,02% (20 ml per 100 liter water) 200 ml/ha
Boomkwekerij-gewassen 0,02% (20 ml per 100 liter water) 200 ml/ha
Vaste planten 0,02% (20 ml per 100 liter water) 200 ml/ha
Aanbevelingen

SILWET GOLD is een weinig schuimende uitvloeier voor toepassing in diverse gewassen. Verlaag bij toepassing van Silwet Gold de normale hoeveelheid spuitvloeistof. Voorkom afdruipen van de spuitvloeistof bij te hoge waterhoeveelheid.
Let op dat de maximale concentratie van Silwet Gold in de spuitvloeistof niet hoger is dan 0,1% (100 ml per 100 liter water).

Aardappelen
Toevoegen aan producten ter bestrijding van Phytophthora
Wintertarwe
Toevoegen aan producten ter bestrijding van aarfusarium.
Koolgewassen, uien en prei
Toevoegen aan producten ter bestrijding van schimmels en insecten.
Bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen en vaste planten
Toevoegen aan producten ter bestrijding van schimmels en insecten.

Andere gewassen:
Daarnaast kan Silwet Gold worden toegepast in tal van andere gewassen als toevoeging van gewasbeschermingsmiddelen tegen onkruiden, schimmels en insecten. De adviesdosering is afhankelijk van de omstandigheden tijdens toepassing, de afgehardheid van het gewas, de weersinvloeden, de spuittechniek, de dosering en combinaties van de gewasbeschermingsmiddelen waaraan het wordt toegevoegd, etc. Raadpleeg voor meer informatie uw leverancier.

Gevoeligheid gewassen
Gezien het grote aantal variëteiten en de wisselende teeltomstandigheden van bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen en vaste planten is het onmogelijk de gewasverdraagzaamheid voor alle situaties te onderzoeken. Als er nog geen ervaring is opgedaan met dit middel dient eerst een proefbespuiting te worden uitgevoerd om de verdraagzaamheid van het gewas te testen. Gebruik in bloeiende Saint Paulia’s wordt ontraden.

Aanmaken spuitvloeistof:

  • Voor het gebruik eerst de spuitmachine grondig reinigen.
  • Spuittank tot ongeveer 65% met water vullen.
  • Gewasbeschermingsmiddel toevoegen
  • Spuittank tot ongeveer 90% vullen en SILWET GOLD onder langzaam roeren aan de spuitvloeistof toevoegen.
  • Spuittank afvullen

 

Voorkomen emissie
Om emissie naar grond- en oppervlaktewater te voorkomen, adviseert Arysta LifeScience om machines waarmee gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast overdekt te stallen en te reinigen op een was- en spoelplaats met een opvangmogelijkheid voor verontreinigde vloeistoffen.

Raadpleeg de “Toolbox Emissiebeperking” op www.toolboxwater.nl voor meer informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater, zoals ondermeer ook afspoeling en hoe deze te beperken.

Schoon uit de kas:
Gewasbeschermingsmiddelen die in bedekte teelt worden toegepast kunnen het oppervlaktewater verontreinigen indien recirculatiewater of andere waterstromen uit de kas (o.a. condenswater, filterspoelwater, drain na doorsteken van de matten) direct of indirect op het oppervlaktewater worden geloosd.
Het is aanbevolen om bij gebruik van alle gewasbeschermingsmiddelen om deze waterstromen zoveel mogelijk te hergebruiken, maar voor lozing altijd te zuiveren. Streef ernaar om tussen toepassing en lozing een wachttijd van 2 weken te respecteren. Zuivering kan bijvoorbeeld met behulp van koolstoffilters, waterstofperoxide, lage en/of hoge druk UV of combinaties hiervan worden gedaan. Indien water voor lozing met een koolstoffilter wordt gereinigd, wordt gemiddeld meer dan 85% van de resterende actieve stof gebonden tot een filter-levensduur van 20.000 BVT (bed volumina treated).
Voor een optimale inzet van diverse zuiveringstechnieken wordt nog onderzoek gedaan.
Veiligheidsaanbevelingen bij herbetreding
Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd. Werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.

Toepassingsvoorwaarden

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als uitvloeier voor toevoeging aan de spuitvloeistof van gewasbeschermingsmiddelen.

Lees vóór het gebruik van dit product eerst het etiket.