Arysta

Fungicide met een preventieve en curatieve werking tegen Phytophthora in aardappelen.

Belangrijke kenmerken
  • Door combinatie van twee werkzame stoffen een goede curatieve, anti-sporulerende en systemische werking
  • Flexibiliteit in elk stadium van het seizoen, zowel preventief als curatief
  • Snelle opname en direct effect (stopwerking) wanneer Phytophthora aanwezig
  • Uitstekend mengbaar met andere fungiciden
  • Goede regenvastheid
Overzicht

Gebruik: Fungicide
Werkzame stoffen: 50 g/L cymoxanil and 400 g/L propamocarb-hydrochloride
Formulering: Suspensie concentraat
Toelatingsnummer: 15643
Werkingswijze:

Bevat twee actieve ingrediënten:

Cymoxanil
• Contactwerking (op de sporen op het moment van kieming)
• Wordt opgenomen in het blad. De verspreiding in de plant is plaatselijk, wat het tevens een terugwerkende kracht geeft van 1 of 2 dagen.

Propamocarb
• Wordt opgenomen en herverdeeld in de plant (bescherming nieuwe groei) – multisite werking: voorkomt sporenkieming, reduceert de myceliumgroei in het blad, voorkomt de vorming van sporendragers, beperkt de sporenproductie.

Gewassen: Aardappelen

Verpakking: 10 L

Opslag condities: Bewaren in originele verpakking. Verpakkingen goed gesloten bewaren op een droge, koele en goed geventileerde plaats. Opslaan in een ruimte die alleen toegankelijk is voor bevoegden. Niet blootstellen aan direct zonlicht.

Toepassing:
Aardappelen (open lucht)
Toepassingsstadium: preventief of bij verschijnen van de eerste symptomen / vanaf de eerste waarschuwingen tot het doodspuiten van het loof. 2,5 L/ha, 1-6 toepassingen, met een interval van 7 dagen. Ter bestrijding van Phytophthora. Veiligheidstermijn: 14 dagen.

Risico beperkende maatregelen: bufferzone van 1 m met klassieke techniek.

Toelatingen (gewassen)
Toepassings gebied Te bestrijden organisme Dosering (middel) per toepassing  Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus  Minimum 
interval tussen toepassingen in dagen
Veiligheidstermijn in dagen 
Aardappelen aardappelziekte
¹
2-2,5 L/ha 6 7 14

¹ aardappelziekte (Phytophthora infestans)

Aanbevelingen

Voorkomen emissie

Om emissie naar grond- en oppervlaktewater te voorkomen, adviseert Arysta LifeScience om machines waarmee gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast overdekt te stallen en te reinigen op een was- en spoelplaats met een opvangmogelijkheid voor verontreinigde vloeistoffen.

Raadpleeg de “Toolbox Emissiebeperking” op www.toolboxwater.nl voor meer informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater, zoals ondermeer ook afspoeling en hoe deze te beperken.

Toepassingsvoorwaarden

Toepassingsvoorwaarden

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden. Raadpleeg deskundigen (uw leverancier van natuurlijke vijanden, de producent van dit middel, uw adviseur) over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden.

Om in het water levende organismen te beschermen mag het middel in de teelt van vruchtbomen en –struiken op het gehele perceel uitsluitend door middel van een neerwaartse bespuiting worden toegepast.

Reeds aanwezige, zichtbare infecties worden niet afdoende bestreden. Dit middel kan met name preventief worden ingezet aan het begin van het groeiseizoen. Daarna dienen aardappelen met een ander middel te worden beschermd tegen infecties van de aardappelziekte.

Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stoffen cymoxanil en propamocarb. Cymoxanil behoort tot de cyanoacetamide-oximes, de FRAC code is 27. Propamocarb behoort tot de carbamaten, de FRAC code is 28. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.

Lees vóór het gebruik van dit product eerst het etiket.