Arysta

Proplant is een systemisch fungicide met een specifieke werking tegen schimmels, die voetrot en wortelrot veroorzaken, zoals Pythium-, Phytophthora-, Perenospora- en Aphanomyces-soorten en valse meeldauw, zoals Bremia.

Belangrijke kenmerken
  • Preventieve, curatieve en anti-sporulerende werking
  • Wordt snel opgenomen via de wortels en opwaarts getransporteerd in de plant
  • Complete en langdurende bescherming van wortels, stengels, bladeren en knollen van planten
  • Stimuleert de wortelontwikkeling
  • Zeer veilig voor jonge gewassen

Nieuwsberichten

Overzicht

Gebruik: Fungicide

Werkzame stof: 722 g/l propamocarb hydrochloride

Formulering: Met water mengbaar concentraat

Toelatingsnummer: 12918N (W.4)

Werkingswijze: Propamocarb is een lipidsynthese-remmer. De werkzame stof interfereert met de vorming van schimmelcelwanden door de synthese van fosfolipiden en vetzuren te remmen. Dit proces belemmert myceliumgroei, sporenproductie en ontkieming.

Gewassen:
– In de teelt van sla (met uitzondering van veldsla)
– In de bedekte teelt op kunstmatig substraat van: aubergines, courgettes, komkommers, patisson, meloenen, paprika’s en tomaten
– In de bedekte teelt van bolbloemen
– In de bedekte teelt van bloemisterijgewassen

Verpakking: 4 x 5 liter

Opslag condities: Bewaren in originele verpakking. Verpakkingen goed gesloten bewaren op een droge, koele en goed geventileerde plaats. Opslaan in een ruimte die alleen toegankelijk is voor bevoegden. Niet blootstellen aan direct zonlicht.

Toelatingen (gewassen)
 

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel in:

 

Gewas

Te bestrijden organisme Dosering (middel) per toepassing Maximale aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden Minimum interval tussen toepassingen in dagen Veiligheids-termijn in dagen
Sla (m.u.v. veldsla) Valse meeldauw 1,5 l/ha 2  

10

7 – 14 (respectievelijk onbedekte en  (bedekte teelt)
Bedekte teelt van aubergines, courgettes, komkommers, meloenen, patisson, paprika’s en tomaten op kunstmatig substraat Pythium 1-2 l/ha 3  

 

 

7-10

3
Bedekte teelt van bolbloemen (tulpen, lelies en irissen) Pythium Dompeling plantgoed: 0,3% (300 ml Proplant per 100 liter water)
Bedekte teelt van bloemisterij-gewassen wortelrot en voetziekte, veroorzaakt door Pythium en Phytophthora Potgrondbehandeling:
300 ml middel in 10 liter water per m³ potgrond
Bedekte teelt van bloemisterij-gewassen wortelrot en voetziekte, veroorzaakt door Pythium en Phytophthora Behandeling direct na zaai, na stekken, verspenen en oppotten: 5-10 ml middel in 3-6 liter water per m² 2  

 

+/- 2 weken

Bedekte teelt van bloemisterij-gewassen wortelrot en voetziekte, veroorzaakt door Pythium en Phytophthora Aangietbehandeling per pot: 0,15% (150 ml Proplant per 100 liter water). Hiervan 100 ml per pot van 10-11 cm geven
Bedekte teelt van bloemisterijgewassen wortelrot en voetziekte, veroorzaakt door Pythium en Phytophthora Behandeling via het druppelirrigatiesysteem (op grond of kunstmatig substraat): 1-2 liter middel per ha (20.000 planten) 2  

 

7-15

 

Aanbevelingen

Uitstekende gewasveiligheid
Uitgebreide proeven met grote verscheidenheid aan gewassen hebben aangetoond dat Proplant in elk groeistadium extreem veilig is voor planten. Zo kan Proplant met vertrouwen worden gebruikt voor de bescherming van zaden en zaailingen tijdens de opkweek van jonge planten, en in de latere groeiperiode – zonder risico van gewasstress.

 

Gebruiksaanwijzing

Sla (met uitzondering van veldsla), ter bestrijding van valse meeldauw (Bremia lactucae).
Binnen een week na het uitplanten een gewasbespuiting uitvoeren en deze behandeling maximaal 1 keer herhalen met een interval van tenminste 10 dagen.
Dosering: 1,5 liter middel per ha, toepassen in 400-1500 liter water per ha.

Bedekte teelt van aubergines, courgettes, komkommers, meloenen, patisson, paprika’s en tomaten op kunstmatig substraat, ter voorkoming van uitval door Pythium.
Een grondbehandeling via het druppelirrigatiesysteem uitvoeren bij het uitplanten of bij een beginnende aantasting en deze behandeling maximaal 3 maal herhalen met een interval van 7-15 dagen.
Dosering: 1-2 liter middel per ha

Bedekte teelt van bolbloemen (tulpen, lelies en irissen), tegen door Pythium veroorzaakt wortelrot en/of zachtrot.

Men dompelt het plantgoed vlak vóór het planten gedurende 20-30 minuten in een oplossing van 0,3% (300 ml Proplant per 100 liter water). Het bad kan, indien het niet te vervuild raakt, herhaalde malen gebruikt worden, maar telkens goed omroeren en verloren gegane hoeveelheid vloeistof vervangen door verse oplossing van dezelfde sterkte. Het bad echter niet langer dan één dag gebruiken. Vóór het dompelen is pellen van de tulpen zeer gewenst.

Bedekte teelt van bloemisterijgewassen, ter bestrijding van wortelrot en voetziekte, veroorzaakt door Pythium en Phytophthora.

Op gronden met een hoog gehalte organische stof de hoogste dosering gebruiken.

a.    Potgrondbehandeling
Proplant op de te behandelen grond verspuiten en zo gelijkmatig mogelijk door de grond mengen. De potgrond kort na toepassing gebruiken.
Dosering: 300 ml middel in 10 liter water per m³ potgrond.

b.    Behandeling direct na zaai, na stekken, verspenen en oppotten
De toepassing kan preventief of curatief geschieden. Giet op een vochtige grond. Na behandeling direct inregenen, zodat het middel in de wortelzone kan dringen. Zowel bij preventieve als bij curatieve behandeling zijn de grondsoort, het ontwikkelingsstadium van de plant en de mate van aantasting bepalend voor de dosering. De behandeling zonodig na ± 2 weken herhalen.
Dosering:  5-10 ml middel in 3-6 liter water per m².

c.    Aangietbehandeling per pot
Giet op een vochtige grond. Na toepassing inregenen.
Dosering:  0,15% (150 ml Proplant per 100 liter water). Hiervan 100 ml per pot van 10-11 cm geven.

d.    Behandeling via het druppelirrigatiesysteem (op grond of kunstmatig substraat)
Een grondbehandeling via het druppelirrigatiesysteem uitvoeren bij het uitplanten of bij een beginnende aantasting en deze behandeling maximaal 1 maal herhalen met een interval van 7-15 dagen.
Dosering: 1-2 liter middel per ha (20.000 planten)

 

Voorkomen emissie
Om emissie naar grond- en oppervlaktewater te voorkomen, adviseert Arysta LifeScience om machines waarmee gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast overdekt te stallen en te reinigen op een was- en spoelplaats met een opvangmogelijkheid voor verontreinigde vloeistoffen.

Raadpleeg de “Toolbox Emissiebeperking” op www.toolboxwater.nl voor meer informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater, zoals ondermeer ook afspoeling en hoe deze te beperken.

Toepassingsvoorwaarden

Draag geschikte handschoenen bij werkzaamheden aan behandelde bollen en/of knollen.

Dit middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

Veiligheidstermijnen
De termijn tussen de laatste toepassing en de oogst mag niet korter zijn dan:

  • 14dagen voor sla (bedekte teelt);
  • 7 dagen voor sla (onbedekte teelt);
  • 3 dagen voor teelten op kunstmatig substraat van aubergines, courgettes, komkommers, patisson, meloenen, paprika’s en tomaten

Lees vóór het gebruik van dit product eerst het etiket.