Arysta

Zoxis is een breedspektrum fungicide, toegelaten in de teelt van granen, peulvruchten en asperges.

Belangrijke kenmerken
  • Breed spectrum controle van belangrijke ziekten, waaronder septoria, fusarium en roest.
  • Zeer geschikt voor gebruik in IPM-programma’s
  • Azoystrobin bevordert ook een aantal gunstige fysiologische en ‘greening’ effecten.
Overzicht

Gebruik: Fungicide

Werkzame stof: 250 g/l azoxystrobin

Formulering: Suspensie concentraat

Toelatingsnummer: 14578N

Werkingswijze: Azoxystrobin remt de mitochondriale ademhaling bij schimmels.

Gewassen: Granen, peulvruchten (erwten) en asperges

Verpakking: 4 x 5 liter

Opslag condities: Bewaren in originele verpakking. Verpakkingen goed gesloten bewaren op een droge, koele en goed geventileerde plaats. Opslaan in een ruimte die alleen toegankelijk is voor bevoegden. Niet blootstellen aan direct zonlicht.

Toelatingen (gewassen)
Wettelijk Gebruiksvoorschrift
Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden
 

Gewas

Te bestrijden organisme Dosering (middel) per toepassing Max. aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden Minimum interval tussen toepassingen in dagen Veiligheids-termijn in dagen
Wintertarwe Bladvlekkenziekte (Septoria tritici, Septoria nodorum)
Roest (Puccinia Striiformis,  Puccinia Recondite), Aarziekte (Cladosporium spp., Alternaria spp.)
1 l/ha 2 7 35
Wintergerst Netvlekkenziekte (Pyrenophora teres)
Roest (Puccinia hordei)
1 l/ha 2 7 35
Winterrogge Roest (Puccinia Recondite) 1 l/ha 2 7 35
Triticale Roest (Puccinia Recondite) 1 l/ha 2 7 35
Zomertarwe Bladvlekkenziekte (Septoria tritici, Septoria nodorum)
Roest (Puccinia Striiformis,  Puccinia Recondite)
Aarziekte (Cladosporium spp., Alternaria spp.)
1 l/ha 2 7 35
Zomergerst Netvlekkenziekte (Pyrenophora teres)
Roest (Puccinia hordei)
1 l/ha 2 7 35
Zomerrogge Roest (Puccinia Recondite) 1 l/ha 2 7 35
Droog te oogsten erwten Bladvlekkenziekte (Ascochyta pisi) 1 l/ha 2 7 36
Erwt met peul Bladvlekkenziekte (Ascochyta pisi) 1 l/ha 2 7 14
Erwt zonder peul Bladvlekkenziekte (Ascochyta pisi) 1 l/ha 2 7 14
Asperge Stemphylium (Stemphylium botryosum),
Roest (Puccinia asparagi)
1 l/ha 3 8
Aanbevelingen

Voorkomen emissie
Om emissie naar grond- en oppervlaktewater te voorkomen, adviseert Arysta LifeScience om machines waarmee gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast overdekt te stallen en te reinigen op een was- en spoelplaats met een opvangmogelijkheid voor verontreinigde vloeistoffen.

Raadpleeg de “Toolbox Emissiebeperking” op www.toolboxwater.nl voor meer informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater, zoals ondermeer ook afspoeling en hoe deze te beperken.

Toepassingsvoorwaarden

Het middel dient toegepast te worden in een watervolume van 200-300 liter water per hectare.

In de teelt van asperge het middel toepassen in 600 liter water per ha, of 200 liter per hectare wanneer toegepast met handspuitapparatuur. Zoxis mag in asperge alleen na de oogst toegepast worden.

Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing van het middel op percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van de volgende driftreducerende maatregelen:
– minimaal 75% driftreducerende spuitdoppen in het geval van toepassing in de teelt van granen en erwten;
– minimaal 90% driftreducerende spuitdoppen in het geval van toepassing in de teelt van asperges in de periode vanaf maart tot september.

Resistentiemanagement
Dit middel bevat de werkzame stof azoxystrobin. Azoxystrobin behoort tot de strobilurinen. De Frac code is 11. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.

Lees vóór het gebruik van dit product eerst het etiket.