Arysta

Een superieure groeiregulator voor de teelt van bloemisterij- en boomkwekerijgewassen (bedekte teelt), ter voorkoming van te lange of te ijle groei of ter afremming van hoogte- en scheutgroei.

Belangrijke kenmerken
  • Gemakkelijk te gebruiken en zeer effectief
  • Hoge mate van gewasveiligheid
  • Flexibel inzetbaar – kan eenmalig of herhaald worden ingezet
  • Vertrouwd en onmisbaar product, leidend in potplanten (Poinsettia en chrysant)
  • Water oplosbaar granulaat, stuift niet en is goed oplosbaar
Overzicht

Gebruik: Groeiregulator

Werkzame stof: 85% daminozide

Formulering: Waterdispergeerbaar granulaat

Toelatingsnummer: 12610N (W.2)

Gewassen: Bloemisterijgewassen

Boomkwekerijgewassen

Verpakking: 4 x 2 kg

Opslag condities: Bewaren in originele verpakking. Verpakkingen goed gesloten bewaren op een droge, koele en goed geventileerde plaats. Opslaan in een ruimte die alleen toegankelijk is voor bevoegden. Niet blootstellen aan direct zonlicht.

Toelatingen (gewassen)
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als groeiregulator in de bedekte teelt van:
a) bloemisterijgewassen b) boomkwekerijgewassen
 Gewas  Te bestrijden
organisme
Dosering
(middel) per toepassing
 Maximale aantal
toepassingen per teeltcyclus
of per 12 maanden
Minimum
aantal dagen tussen toepassing
Veiligheids-
termijn in dagen
Bloemisterij-en boomkwekerij-gewassen (bedekte teelt) Voorkoming van te lange of te ijle groei of ter afremming van hoogte- en scheutgroei 50-500 gram middel per 100 liter water per toepassing Indien nodig herhalen met een maximum van 15 kg product per ha per teeltcyclus
Aanbevelingen

Aanvullende aanbevelingen gewassen

Algemeen
Alar 85 kan op een groot aantal bloemisterijgewassen en boomkwekerijgewassen worden toegepast ter voorkoming van te lange of te ijle groei of ter afremming van hoogte- en scheutgroei.

Bloemisterijgewassen (bedekte teelt)

Dosering en aantal toepassingen is afhankelijk van diverse factoren, o.a.: de groeikracht van de cultivar en de groeiomstandigheden. Het verdient aanbeveling in alle gevallen via een proefbespuiting zelf de juiste dosering, het goede spuitmoment en het aantal toepassingen vast te stellen. Indien nodig herhalen met een maximum van 15 kg product per ha per teeltcyclus

Boomkwekerijgewassen (bedekte teelt)

Dosering en aantal toepassingen is afhankelijk van diverse factoren, o.a.: de groeikracht van de cultivar en de groeiomstandigheden. Het verdient aanbeveling in alle gevallen via een proefbespuiting zelf de juiste dosering, het goede spuitmoment en het aantal toepassingen vast te stellen. Indien nodig herhalen met een maximum van 15 kg product per ha per teeltcyclus.

N.B. Het oplossen van het middel moet zorgvuldig gebeuren. De benodigde hoeveelheid in een ruime hoeveelheid water oplossen en roeren tot de vloeistof volkomen helder is geworden. Daarna aanvullen tot de gewenste dosering is bereikt. Zorg ervoor dat het gewas voldoende Alar 85 kan opnemen, bij voorkeur ’s morgens of ’s avonds toepassen en op een gewas, dat niet slap hangt. Gebruik bij de toepassing voldoende water voor een uniforme verdeling. Los Alar 85 volledig op tot een heldere oplossing.

Dit middel is schadelijk voor natuurlijke vijanden. Vermijd onnodige blootstelling.

Gevoeligheid gewassen

Gezien het grote aantal variëteiten en de wisselende teeltomstandigheden van bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen en vaste planten is het onmogelijk de gewasverdraagzaamheid voor alle situaties te onderzoeken. Als er nog geen ervaring is opgedaan met dit middel dient eerst een proefbespuiting te worden uitgevoerd om de verdraagzaamheid van het gewas te testen.

Voorkomen emissie

Om emissie naar grond- en oppervlaktewater te voorkomen, adviseert Arysta LifeScience om machines waarmee gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast overdekt te stallen en te reinigen op een was- en spoelplaats met een opvangmogelijkheid voor verontreinigde vloeistoffen.

Schoon uit de kas:

Gewasbeschermingsmiddelen die in bedekte teelt worden toegepast kunnen het oppervlaktewater verontreinigen indien recirculatiewater of andere waterstromen uit de kas (o.a. condenswater, filterspoelwater, drain na doorsteken van de matten) direct of indirect op het oppervlaktewater worden geloosd.
Het is aanbevolen om bij gebruik van alle gewasbeschermingsmiddelen om deze waterstromen zoveel mogelijk te hergebruiken, maar voor lozing altijd te zuiveren. Streef ernaar om tussen toepassing en lozing een wachttijd van 2 weken te respecteren. Zuivering kan bijvoorbeeld met behulp van koolstoffilters, waterstofperoxide, lage en/of hoge druk UV of combinaties hiervan worden gedaan. Indien water voor lozing met een koolstoffilter wordt gereinigd, wordt gemiddeld meer dan 85% van de resterende actieve stof gebonden tot een filter-levensduur van 20.000 BVT (bed volumina treated). Voor een optimale inzet van diverse zuiveringstechnieken wordt nog onderzoek gedaan.
Raadpleeg de Toolbox Emissiebeperking voor meer informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater, zoals ondermeer ook afspoeling en hoe deze te beperken.

Veiligheidsaanbevelingen bij herbetreding

Na een gewas- of ruimtebehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd (en de kas gedurende 2 uur geventileerd is); werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.

Toepassingsvoorwaarden

Dit middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

Dit middel is schadelijk voor natuurlijke vijanden. Vermijd onnodige blootstelling.

Lees vóór het gebruik van dit product eerst het etiket.