Arysta

HERBICIDEN

GENOXONE ZX is een herbicide voor een pleksgewijze toepassing in bosbouw en onbeteeld terrein tegen breedbladige onkruiden en houtachtige planten.

Overzicht

Gebruik: Herbicide

Werkzame stof: 104 g/l triclopyr; 93 g/l 2,4-D

Formulering: Emulgeerbaar concentraat

Toelatingsnummer: 13497N (W.1)

Werkingswijze: Systemisch herbicide dat 2 werkzame stoffen bevat, en op het blad wordt toegepast. De werkzame stoffen worden na opname in het plantenweefsel getransporteerd en werken als een groeiregulator (groeistof). Hierdoor wordt snelle groei veroorzaakt, waardoor cellen breken, en voedselproductie en translocatie wordt voorkomen. Hierdoor sterft de gehele plant, inclusief het wortelmateriaal.

Gewassen: Bosbouw en onbeteeld terrein.

Verpakking: 12 x 1 liter

Opslag condities: Bewaren in originele verpaking. Verpakkingen goed gesloten bewaren op een droge, koele en goed geventileerde plaats. Opslaan in een ruimte die alleen toegankelijk is voor bevoegden. Niet blootstellen aan direct zonlicht.

Toelatingen (gewassen)
 

Wettelijk Gebruiksvoorschrift
Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel door middel van een pleksgewijze toepassing in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

 

Gewas

Te bestrijden organisme Dosering (middel) per toepassing Maximale aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Bosbouw >Breedbladige onkruiden en houtachtige planten 1,25% (1,25 liter middel per 100 liter water) 0,6 L/ha1 1
Onbeteeld terrein Breedbladige onkruiden en houtachtige planten 1,25% (1,25 liter middel per 100 liter water) 0,6 L/ha1 1
1 Dit is de totale dosering die per ha toegepast mag worden.
Aanbevelingen

Voorkomen emissie
Om emissie naar grond- en oppervlaktewater te voorkomen, adviseert
Arysta LifeScience om machines waarmee gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast overdekt te stallen en te reinigen op een was- en spoelplaats met een opvangmogelijkheid voor verontreinigde vloeistoffen.

Raadpleeg de “Toolbox Emissiebeperking” op www.toolboxwater.nl voor meer informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater, zoals ondermeer ook afspoeling en hoe deze te beperken.

Toepassingsvoorwaarden

Om het grondwater te beschermen mag dit product niet worden toegepast in grondwaterbeschermingsgebieden.

Om het grondwater te beschermen mag dit product niet worden toegepast in de periode 1 september tot en met 1 maart op tijdelijk of permanent onbeteelde terreinen.

Dit middel mag niet worden toegepast op halfopen en gesloten verhardingen.

Wacht minimaal 4 weken met inzaaien van gewassen op met Genoxone ZX behandelde percelen.
Lees vóór het gebruik van dit product eerst het etiket.